Verklaring van Erfrecht

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

In 2012 heeft de overheid samen met de Nederlandse Vereniging van Banken gemeenschappelijk beleid ontwikkeld over situaties waarbij een verklaring van erfrecht niet nodig is.
Dat is het geval wanneer:
- de overledene op het moment van zijn/haar overlijden getrouwd of geregistreerd partner was;
- de overledene geen testament heeft  laten opmaken;
- het saldo van alle bankrekeningen tezamen lager is dan € 100.000,--.

Wordt aan deze drie voorwaarden voldaan, dan kan de bank volstaan met een bankverklaring.


Terug naar inhoudsopgave: Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave: Uitvaart Encyclopedie

Thanatopraxie

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van een stoffelijk overschot. Het tijdelijke geeft direct het verschil aan met balsemen. Door thanatopraxie toe te passen blijft het stoffelijk overschot maximaal enkele weken geconserveerd, waarna de natuurlijke ontbinding weer in werking treedt.

Thanatopraxie kan toegepast worden, wanneer de overledene aan een ziekte is overleden, waardoor het ontbindingsproces extra snel verloopt. Ok kunnen weersomstandigheden een rol spelen of de komst van een familielid uit het buitenland. Wil men de mogelijkheid hebben om in alle rust afscheid te kunnen nemen, dan biedt thanatopraxie de mogelijkheid om de overledene een natuurlijke uitstraling te geven.

Balsemen is het vertragen of tegengaan van het vergaan van het stoffelijk overschot en is in Nederland beperkt toegestaan.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie
 

Rondom het regelen van een uitvaart zijn verschillende professionals beschikbaar.

Afscheidsbegeleiding, Ritueelbegeleiding, Uitvaartverzorging

Een afscheidsbegeleider kan evenals een uitvaartverzorger de gehele uitvaart - van sterfdag tot dag van de uitvaart- begeleiden.

Ritueelbegeleiding

Ook is het mogelijk dat een afscheidsbegeleider zich uitsluitend richt op en bezighoudt met het vorm- en inhoudgeven aan afscheidsplechtigheid op de dag van de begrafenis of crematie zelf. Dan is afscheidsbegeleiding hetzelfde als ritueelbegeleiding.

Uitvaartverzorging

Voor het regelen van de gehele uitvaart kan een beroep gedaan worden op een uitvaartverzorger of -verzorgster.

Financiering kamer/appartement verpleeg- of verzorgingshuis na overlijden bewoner

Een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt na het overlijden van een bewoner maximaal 13 dagen een leegstandvergoeding vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

D.w.z. 7 dagen voor de nabestaanden om te ontruimen en 6 dagen voor het huis om de kamer opnieuw in te richten. De huizen leveren dan geen zorg en kunnen die ook niet declareren. 

Etiquette uitvaart

De etiquette bij een overlijden
Bij een overlijden wordt vaak de vraag gesteld wat nu precies de etiquette is. Vroeger was dat duidelijker dan tegenwoordig. Nu gaat het veel meer om de individuele wensen.
Bij het overlijden van een gezinslid of direct familielid regelt -indien bekend- degene die door de overledene is aangewezen de uitvaart. Is dit niet bekend, kan men iemand uit de familie vragen als vertegenwoordiger/contactpersoon op te treden. Diegene regelt de begrafenis (crematie) met de uitvaartsondernemer volgens de wensen van de betrokkene, die al dan niet schriftelijk zijn vastgelegd.

Het schriftelijk vastleggen van de wensen bespaart een hoop moeite. Sommigen zeggen dat het schriftelijk vastleggen gelijk staat als het regeren na de dood, maar dat hoeft niet. Zolang de wensen ruimte laat om als nabestaande op eigen manier afscheid te nemen kan het houvast bieden danwel richting geven.

Allereerst worden de directe familieleden en (dierbare) vrienden op de hoogte gebracht. Dezelfde dag krijgt u vaak al de enveloppen om alvast van adres te voorzien. Deze moeten zo snel mogelijk worden verstuurd om de mensen de gelegeheid te geven op tijd op de begrafenis of crematie te zijn. Om uit te sluiten dat iemand worden vergeten, kan een advertentie in de plaatselijke krant worden gezet. Ook kan aan de onderzijde van de rouw-advertentie de volgende tekst opgenomen worden: "zij die geen uitnodiging hebben ontvangen, dienen deze advertentie als zodanig te beschouwen".

Het sturen van bloemen is meestal aangegeven op de rouwkaart. Houdt u zich hier aan. Staat er niets, dan is het toegestaan om bloemen te sturen, al dan niet voorzien van een kaartje, lint of anoniem. Stuur deze altijd naar de plaats waar de overledene is opgebaard en niet naar het correspondentieadres. U kunt ook bloemen meenemen om deze op de dag zelf bij de kist leggen. Niet erop, want deze plaats is altijd gereserveerd voor de familie.

Indien er geen kledingvoorschriften bekend zijn gemaakt, is het nog steeds respectvol om donkere kleding te dragen. Bent u uitgenodigd om mee te gaan in de stoet, is het verstandig om de familie te vragen wat de wensen zijn.

Bij condoleance is het gebruikelijk dat de familie in volgorde van nabijheid opgesteld staat en wel zo: Is de echtgenoot overleden, dan staat de echtgenote als eerste en dan de kinderen in volgorde van leeftijd.

Wees kort en bondig met uw condoleance. Er zijn nog meer mensen die willen condoleren en driekwart van hetgeen wordt gezegd gaat verloren. Uw aanwezigheid zegt vaak veel meer. Bovendien kunt u woorden van medeleven ook in het condoleanceboek schrijven.

Vergeet niet dat een condoleance geen receptie is en gedraagt u zich een beetje ingetogen. De meeste van de ouderen onder ons zien elkaar alleen nog maar op begrafenissen en dan wordt wel eens vergeten dat het geen receptie is. Maak een afspraak om elkaar nadien te ontmoeten.

Wees overigens niet te bescheiden als u in deze situatie het even niet weet. De uitvaartverzorger kan u altijd verder helpen.

Onlangs is het boek Protocol & Etiquette rondom de uitvaart verschenen. Meer informatie hierover vindt u hier


Terug naar inhoudsopgave Tips en wetenswaardigheden

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart Encyclopedie