2.6. Executele, executeur of bewindvoerder

Executele, executeur of bewindvoerder

Dit is de persoon die bij testament is belast met het uitvoeren c.q. beheren van het vermogen, het bedrijf of dergelijke zaken na de dood van de erflater. Meestal gebeurt dit wanneer de erfgenamen nog minderjarig zijn of als de erflater de erfgenamen nog niet in staat acht deze zaken goed te kunnen beheren. De duur van het bewind kan gelden tot maximaal 5 jaar na overlijden van de erflater. De legitimarissen kunnen echter wel bezwaar indienen tegen zo'n bewind. In het testament wordt niet alleen een executeur aangewezen. Er moet ook in worden bepaald welke bevoegdheden de executeur heeft.

Ook is het mogelijk om meer dan één executeur te benoemen met iedereen eigen taak. Er zijn drie typen executeur, ieder aangeduid met sterren:

  • De een ster-executeur regelt alleen de uitvaart.
  • De twee sterren-executeur mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. Om schulden van de overledene te voldoen - bijvoorbeeld de erfbelasting - kan de erflater bepalen dat deze executeur ook zonder toestemming van de erfgenamen spullen uit de nalatenschap mag verkopen.
  • De driesterren-executeur heeft de meeste bevoegdheden. Hij of zij is vergelijkbaar met een bewindvoerder en mag eigenlijk alles omtrent de nalatenschap regelen zonder de medewerking van de erfgenamen, bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed.

De erflater doet er goed aan naast de bevoegdheden van de executeuren zijn eigen wensen duidelijk te benoemen in het testament.
Hoewel de executeur verregaande bevoegdheden kan hebben, moet hij of zij wel rekenschap afleggen van de activiteiten aan de andere erfgenamen, onder andere door het bijhouden van een administratie en een beschrijving van de boedel, zodat de nabestaanden weten wat er in de nalatenschap zit.