Erfbelasting en vrijgestelde bedragen 2018

Erfbelasting en de successiewet

In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. In de successiewet 2010 is successierecht veranderd in erfbelasting en het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.

Erfbelasting

Voor 2018 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner       € 643.194,00  
Kinderen en kleinkinderen € 20.371,00  
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,00  
Ouders € 48.242,00  
Overige verkrijgers € 2.147,00  

 

Belastingtarieven

Voor 2018 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 123.248,--

10%

18%

30 %

vanaf € 123.248,--

20%

36%

40 %

 

Schenkbelasting

In 2018 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.363,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling. In het kalenderjaar 2018 is de vrijstelling € 25.731,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie dan is het bedrag € 53.602,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis  € 100.800,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.147,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.


*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vind je hier