2. Belastingen en uitkeringen

2. 1  Aangifte erfbelasting

Vanaf 2010 wordt  in plaats van successierecht gesproken van erfbelasting . Erfbelasting is verschuldigd is over alles wat verkregen wordt uit een nalatenschap.
Aangifte voor erfbelasting moet uiterlijk 8 maanden na overlijden van de erflater gedaan zijn door de erfgenamen of de executeur. Men moet hierin opgeven wat de schulden en bezittingen waren op het moment van overlijden, incl. eventuele taxatierapporten van registergoederen, kunstvoorwerpen e.d.. Voor de waardering van effecten geldt de officiële prijscourant (OPC) van de dag voor overlijden van de erflater.

2. 2  Uitvaartkosten en belasting

De kosten van de uitvaart zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor degene die deze kosten heeft betaald. Wel kunnen de kosten van de uitvaart, verminderd met de eventueel ontvangen uitkeringen van de uitvaartverzekeringen, van de erfenis worden afgetrokken. Dat geldt ook voor de schulden op het moment van overlijden. Daarom moeten nabestaanden wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (inkomstenbelasting en erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.

2. 3  Aangifteformulieren F en P

Nadat iemand is overleden, moet meestal aangifte worden gedaan. Heeft de overledene over voorgaande jaren aangifte gedaan, dan ontvangen de nabestaanden een F-formulier.
Als fiscale partner van de overledene zijn meerdere opties mogelijk bij het doen van aangifte na een overlijden. Deze keuze kan gevolgen hebben voor uw toeslagen, erfbelasting en schenkbelasting.
Doet u voor de overledene aangifte over een jaar voor het jaar van overlijden, dan wordt een P-formulier gebruikt. Dit kunt u aanvragen bij de BelastingTelefoon. Bent u de fiscale partner van de overledene? Dan doet u ook aangifte met een P-formulier.
Als u aangifte doet voor een eerder jaar, moet u laten weten dat u de belastingzaken van de overledene mag afhandelen. Van de Belastingdienst ontvangt u een brief, die u ondertekent en terugstuurt.
Benodigde gegevens:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- uw verzoek
- kopie testament (of een verklaring van geen testament, dat u aanvraagt bij het Centraal
Testamentenregister)
- toestemming erfgenamen voor afhandeling belastingzaken

2. 4  Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet met erfbelasting belast.

2. 5  Registergoederen

Indien de erfenis een of meer registergoederen bevat – goederen waarvan de notariële akte wettelijk verplicht in een openbaar register (Kadaster) is opgenomen - is het vrijwel altijd gewenst dat deze getaxeerd worden. Dit is zowel van belang voor de erfgenamen als voor de erfbelasting. Men kan de inspecteur der Registratie en Successie verzoeken een 'minnelijke waardering' te maken. De door de erfgenamen aangewezen taxateur en de taxateur van de Inspectie brengen dan gezamenlijk een taxatie uit die bindend is voor beide partijen. Als een van de erfgenamen (dat kan ook vader of moeder zijn , die in het huis mag blijven wonen na overlijden van de vrouw/man) moet daarvoor een notariële akte worden opgemaakt, die bij het kadaster wordt ingeschreven.

2. 6  Uitkering sociale verzekering

Indien de overledene een uitkering had (ww, wao etc.), dient men ook de uitkeringsinstantie van het overlijden van de verzekerde op de hoogte te stellen. De nabestaanden: (echtgen(o)t(e), minderjarige kinderen of iemand anders waarmee de overledene samenwoonde ontvangen van de uitkeringsinstantie veelal nog een overlijdensuitkering.