4. 2 Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Dit is een formele verklaring van de notaris vastgelegd in een notariële akte. Hierin staat onder meer wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd in een testament. Tevoren moet de notaris de nodige controles doen, bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie, het centraal testamenten register, het insolventieregister, het curateleregister en het verificatie identificatie systeem.

Als er meerdere erfgenamen zijn wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen. Deze gemachtigde kan dan ook opdrachten aan de bank geven betreffende de rekeningen na het overlijden van de erflater. Daarvoor wordt een speciale volmacht opgesteld waarin de bevoegdheden van de gemachtigde worden omschreven. De conclusie van de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene.

Elke belanghebbende kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit natuurlijk in onderling overleg tussen de familieleden.
Kosten van de verklaring van erfrecht verschillen per notariskantoor en per situatie.
Tussen aanvraag bij de notaris en afgifte van de verklaring van erfrecht kunnen enkele weken tot meerdere maanden zitten, afhankelijk van de situatie.