3. Financiële zaken na overlijden

Financiële zaken na overlijden

Wat is er nodig om over het banktegoed te kunnen beschikken na overlijden

Om na een overlijden de bankzaken van de overledene te kunnen regelen en zo nodig over het tegoed te kunnen beschikken, is in ieder geval een akte van overlijden nodig. Is er een echtgeno(o)te of geregistreerd partner, is er geen testament en is het tegoed lager dan € 100.000,-- dan volstaat de akte van overlijden. De partner kan als enig erfgenaam de bankzaken afhandelen.

3. 1 Verklaring van erfrecht

In alle andere gevallen is de aangewezen executeur of de erfgenaam de bevoegde persoon. Dan is er naast de akte van overlijden ook een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kan een erfgenaam het recht aantonen op het banktegoed van de overledene.

Hoewel banken op basis van dezelfde wettelijke regels werken, is het aan te raden te informeren over het afhandelen van de bankzaken bij de betreffende bank. Zeker als er naast de lopende rekening ook deposito's, effecten etc. lopen. Bij de meeste banken is een folder te verkrijgen met informatie voor de nabestaanden. Men kan natuurlijk ook persoonlijke informatie verkrijgen.

3. 2 Verschil machtiging aan de bank en machtiging tot automatische incasso-betalingen

Het verschil tussen een automatische betaling via de bank en een automatische incasso zit in wie de machtiging heeft ontvangen. Heeft de rekeninghouder de bank gemachtigd en daarmee opdracht gegeven tot een periodieke overschrijving/betaling op rekening van een derde, dan kan de bank deze ook stopzetten op verzoek van de rekeninghouder.

Een machtiging tot automatische incasso betekent dat de rekeninghouder het bedrijf of organisatie machtingt om regelmatig aan hen verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven. Bijvoorbeeld de betaling van water, gas en/of tijdschrift-abonnementen. Het stopzetten van deze 'betalingen' moet via het intrekken van de machting tot automatische betaling bij het betreffende bedrijf of organisatie.

3. 3 Gebruik pincode

Het is zeer aan te raden een pincode nergens in te vermelden, ook niet ten behoeve van nabestaanden. De pincode is namelijk rekening- en persoonsgebonden. Het bekend zijn en/of maken van de pincode in welke vorm en aan wie dan ook, kan leiden tot misbruik. Als er een en/of rekening is dan beschikt de andere mederekeninghouder immers al over een eigen pincode/pas t.b.v. de gezamenlijke rekening. Hij of zij heeft de pincode dan ook niet nodig. Is er een gemachtigde, dan moet er rekening mee gehouden worden dat machtigingen direct na overlijden van de rekeninghouder vervallen.