2. 1 Het testament

Versterferfrecht

 Is er geen testament dan vindt de verdeling van uw nalatenschap plaats volgens de regels van het versterferfrecht.

Het testament

In een testament kunt u zelf regelen wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. In het testament wordt aangegeven wie recht hebben op jouw vermogen, jouw nalatenschap. Deze rechthebbenden zijn de erfgenamen. 

In een testament kun je afwijken van de standaardregels van het versterferfrecht. Je kunt bijvoorbeeld een of meer van de erfgenamen uitsluiten of voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen. Met een testament kunnen erfgenamen zoals geregeld in het versterferfrecht worden onterfd. Kinderen en echtgenoten hebben echter specifieke rechten.

Kinderen kunnen worden onterfd, maar houden recht op hun legitieme portie: de helft van het erfdeel, zoals dat is geregeld in het versterferfrecht. De legitieme portie is een vordering in geld op andere erfgenamen, die in beginsel zes maanden na het overlijden opeisbaar is. Wanneer kinderen bij hun onterving ook afzien van hun legitieme portie, moeten zij een verklaring van berusting tekenen, waaruit blijkt dat zij in het testament berusten en geen beroep zullen doen op hun legitieme portie. 

De langstlevende echtgenoot kan onterfd worden, echter deze kan aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau.