Persbericht

DELA en Monuta zijn geschokt over de recente publiciteit over misstanden bij een zelfstandig uitvaartondernemer uit Voorburg. Naar aanleiding hiervan heeft de brancheorganisatie voor gecertificeerde uitvaartondernemingen (BGNU) gepleit voor beroepsbescherming. Wij vinden deze reactie begrijpelijk en wij onderschrijven het pleidooi van de BGNU. Tegelijkertijd mag dat er niet toe leiden dat de niet gecertificeerde ondernemers in de branche zich nu aangetast voelen. Dat er nu geen beroepsbescherming is en een normatief toetsingskader grotendeels ontbreekt, betekent niet dat er geen kwalitatief goede dienstverlening is. Integendeel, vrijwel alle mensen die werkzaam zijn in de uitvaartbranche, werken met hart en ziel en laten zich leiden door een persoonlijk kwaliteitsstreven, gestoeld op een systeem van menselijke waarden en fatsoen. In de branche zijn misstanden dan ook echt uitzonderingen. Vrijwel alle ondernemers in de branche bieden uitstekende, integere dienstverlening.

Wat in de branche op dit moment ontbreekt is een onafhankelijk en objectief toetsingskader dat het systeem van menselijke waarden en fatsoen ondersteunt en dat consumenten houvast en bescherming biedt indien daar aanleiding voor is. Het beroep is niet beschermd, de Wet op de Lijkbezorging kent geen kwaliteitsnormen voor dienstverlening, opleidingen zijn niet geaccrediteerd en het vrijwillige keurmerk wordt vanwege de administratieve last door vele kleine ondernemingen als zwaar ervaren. Deze situatie geldt al jaren. De politiek zal kwaliteitsborging nog niet in de op handen zijnde Uitvaartwet gaan verankeren en invoering van beroepsbescherming kent veel praktische haken en ogen.

Om vooruit te lopen op een eventuele toekomstige verankering in de wet hebben DELA en Monuta een jaar geleden gezamenlijk ‘beginselen voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming voor de uitvaartbranche’ geformuleerd. Die zijn bedoeld om een nieuw fundament te leggen voor branche brede afspraken..

Om tot een onafhankelijke inventarisatie van het draagvlak daarvoor te komen is de heer Ton Heerts – voorzitter MBO Raad en voormalig vakbondsvoorzitter - gevraagd om als kwartiermaker te inventariseren of er bij alle verschillende brancheorganisaties draagvlak is om de beginselen te steunen. De inhoud is getoetst bij brancheorganisaties en verenigingen uit de gehele branche. BGNU, LVC, LOB, Netwerk Uitvaartvernieuwers, VTU, VMG, NIT, STIVU waren allen onderdeel van de inventarisatie. Binnenkort zal de heer Ton Heerts zijn bevindingen met alle brancheorganisaties delen. DELA en Monuta hopen op een constructief vervolg van de gesprekken en uiteindelijk een branchebreed gedragen systeem voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming.
 

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl