Na een uitvaart breekt de periode aan waarin de nalatenschap afgewikkeld moet worden.
In het onderdeel Nalatenschap/Erfenis/Notaris worden de formele, vaak financiële zaken beschreven. Het verdelen van de boedel is een andere zaak, waarbij emoties vaak een rol kunnen spelen. Is de boedeldeling geregeld in een testament en/of codicil/legaat, dan is er duidelijkheid. Is er geen testament of zijn niet alle spullen/boedel verdeeld in een testament/codicil/legaat dan is de verdeling aan de nabestaanden.

 

4.1 Woning

Eigen huis; Huurwoning; Verpleeghuis; Inboedel;

woningDe tijd die beschikbaar is om de boedel te verdelen is deels afhankelijk van waar de boedel zich bevindt. Is dat in een eigen woning, dan is er meestal voldoende tijd om de boedel te verdelen onder de nabestaanden. Bij een gehuurde woning is het vaak mogelijk om de huur door te laten lopen en ook dan is er extra tijd en ruimte om de boedel te verdelen. Gaat het echter om een kamer in verzorgings- of verpleeghuis of andere instelling, dan is de tijd beperkt. Het kan zelfs voor komen, dat nabestaanden de kamer leeg op moeten leveren, nog voordat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Dat is uitermate pijnlijk, omdat in de periode tussen overlijden en uitvaart al zoveel moet gebeuren. Om toch aan deze verplichting van de betreffende instelling te voldoen, is het mogelijk een professioneel bedrijf in te schakelen.
Een ander probleem dat zich kan voordoen als op korte termijn een kamer/woning ontruimd moet worden, is het onderbrengen van de spullen. Om er voor te kunnen zorgen dat de boedeldeling goed verloopt, is tijdelijke opslag een optie. Door de bezittingen tijdelijk op te slaan, is er tijd om de verdeling naar ieders tevredenheid te regelen.


4.2 Bezittingen

Laatste wensen; Boedeldeling; 

boedel De waarde van bezittingen of die nu financieel of emotioneel is, speelt nogal eens een rol bij de verdeling. Dan is het prettig, dat de overledene zijn of haar wensen hierover heeft beschreven. Dat is echter niet altijd het geval. De verdeling van een erfenis kan tot onprettige situaties en familieruzies leiden. Om dit te voorkomen kan de hulp van een professional ingeschakeld worden. Zo kan een taxateur de waarde van de boedel vaststellen. Een andere mogelijkheid is om nabestaandenzorg of een mediator in te schakelen bij de boedelverdeling, om ongewenste situaties rondom de verdeling te voorkomen.


 

Overzicht van dienstverleners Boedelafwikkkeling
Overzicht van dienstverleners Opslag
Overzicht van dienstverleners Taxaties
Overzicht van dienstverleners Woningontruiming
 

Terug naar inhoudsopgave Na een uitvaart
Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

3 1 Informatie Overheid

Wanneer iemand is overleden, moet diens nalatenschap worden afgewikkeld. De overheid heeft ter ondersteuning een uitgebreide informatie site samengesteld. Hierin wordt informatie gegeven over wat te doen wanneer iemand is overleden.
Daarbij vormt de situatie van de nabestaande, die de nalatenschap regelt, het uitgangspunt. Op deze manier krijgt u een overzicht wat u zelf moet regelen en wat door de betreffende overheidsinstantie wordt geregeld.
U kunt de website vinden onder Overheid en Overlijden

 

3. 2 Algemene Nabestaandenwet

Wanneer iemand komt te overlijden die een partner of minderjarige kinderen achterlaat, kan de overheid financiële ondersteuning bieden. Dit gebeurt in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Of iemand in aanmerking komt voor deze Nabestaandenuitkering is afhankelijk van de situatie. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de Sociale verzekeringsbank, die deze bijdrage in het kader van de Anw namens de overheid uitkeert.


 Terug naar inhoudsopgave Na de uitvaart
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

Vanaf 2010 wordt in de Successiewet gesproken van erfbelasting in plaats van successierecht. Erfbelasting is verschuldigd is over alles wat verkregen wordt uit een nalatenschap.


2. 1 Aangifte erfbelasting

Executeur; Officiële prijscourant;
Aangifte voor erfbelasting moet uiterlijk 8 maanden na overlijden van de erflater gedaan zijn door de erfgenamen of de executeur. Men moet hierin opgeven wat de schulden en bezittingen waren op het moment van overlijden, incl. eventuele taxatierapporten van registergoederen, kunstvoorwerpen e.d.. Voor de waardering van effecten geldt de officiële prijscourant (OPC) van de dag voor overlijden van de erflater.


2. 2 Uitvaartkosten en belasting

Erfbelasting; Boedelscheiding;
De kosten van de uitvaart zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor degene die deze kosten heeft betaald. Wel kunnen de kosten van de uitvaart, verminderd met de eventueel ontvangen uitkeringen van de uitvaartverzekeringen, van de erfenis worden afgetrokken. Dat geldt ook voor de schulden op het moment van overlijden. Daarom dienen nabestaanden wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (inkomstenbelasting en erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.


2.3 Aangifteformulieren F en P

Belastingtelefoon;
Nadat iemand is overleden, moet meestal aangifte worden gedaan. Heeft de overledene over voorgaande jaren aangifte gedaan, dan ontvangen de nabestaanden een F-formulier.
Als fiscale partner van de overledene zijn meerdere opties mogelijk bij het doen van aangifte na een overlijden. Deze keuze kan gevolgen hebben voor uw toeslagen, erfbelasting en schenkbelasting.
Doet u voor de overledene aangifte over een jaar voor het jaar van overlijden, dan wordt een P-formulier gebruikt. Dit kunt u aanvragen bij de BelastingTelefoon. Bent u de fiscale partner van de overledene? Dan doet u ook aangifte met een P-formulier.
Als u aangifte doet voor een eerder jaar, moet u laten weten dat u de belastingzaken van de overledene mag afhandelen. Van de Belastingdienst ontvangt u een brief, die u ondertekent en terugstuurt.
Benodigde gegevens:
- uw naam, adres en telefoonnummer
- uw verzoek
- kopie testament (of een verklaring van geen testament, dat u aanvraagt bij het Centraal
Testamentenregister)
- toestemming erfgenamen voor afhandeling belastingzaken


2.4 Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet met erfbelasting belast.

 

2.5 Registergoederen
Kadaster; Taxatie; Minnelijke waardering;

Indien de erfenis een of meer registergoederen bevat – goederen waarvan de notariële akte wettelijk verplicht in een openbaar register (Kadaster) is opgenomen - is het vrijwel altijd gewenst dat deze getaxeerd worden. Dit is zowel van belang voor de erfgenamen als voor de erfbelasting. Men kan de inspecteur der Registratie en Successie verzoeken een 'minnelijke waardering' te maken. De door de erfgenamen aangewezen taxateur en de taxateur van de Inspectie brengen dan gezamenlijk een taxatie uit die bindend is voor beide partijen. Als een van de erfgenamen (dat kan ook vader of moeder zijn , die in het huis mag blijven wonen na overlijden van de vrouw/man) moet daarvoor een notariële akte worden opgemaakt, die bij het kadaster wordt ingeschreven.


2.6 Uitkering sociale verzekering
Overlijdensuitkering;

Indien de overledene een uitkering had (ww, wao etc.), dient men ook de uitkeringsinstantie van het overlijden van de verzekerde op de hoogte te stellen. De nabestaanden: (echtgen(o)t(e), minderjarige kinderen of iemand anders waarmee de overledene samenwoonde ontvangen van de uitkeringsinstantie veelal nog een overlijdensuitkering.


2.7 Studiefinanciering

Ontving de overledene studiefinanciering en hij/zij stond in Nederland ingeschreven, dan wordt de Dienst Uitvoering Onderwijs via de gemeente op de hoogte gesteld. Woonde de overledene in het buitenland dan moet het overlijden wel gemeld worden. Daarbij moet ook een overlijdensakte meegestuurd worden. Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Aanvullende beurs
Betreft het overlijden een ouder, wiens kind studiefinanciering ontvangen kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de eventuele aanvullende beurs van een student. Een aanvullende beurs is een toelage die een student naast de basisbeurs kan aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de natuurlijke ouders. Vanaf de maand na overlijden houdt de Dienst Uitvoering Onderwijs geen rekening meer met het inkomen van de overleden ouder. De aanvullende beurs kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Doe dat binnen zes maanden na het overlijden.

Stuur een brief naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. CMPO
Kempkensberg 12, zuid 16
9722 TB Groningen

Zet in de brief in elk geval onderstaande persoonsgegevens van de overleden ouder:
• achternaam, voornaam en voorletters
• adres, postcode en woonplaats
• geboortedatum
• overlijdensdatum
• plaats van overlijden
Vergeet niet het correspondentienummer en persoonsgegevens van het kind in de brief te vermelden.

- Studiefinancieringschuld
Als de overledene een studiefinancieringsschuld had bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, hoeven de nabestaanden de resterende studieschuld niet af te lossen. Deze zijn niet overdraagbaar aan de nabestaanden en worden dus na het overlijden kwijtgescholden.


Terug naar inhoudsopgave Na een uitvaart 
Terug naar inhoudsopgaveUitvaartencyclopedie

Na de uitvaart is er vaak nog veel te doen en uit te zoeken, afhankelijk van wie er is overleden en wie de nabestaanden zijn. Is er een testament, zijn er abonnementen en lidmaatschappen. Niet altijd is er voldoende tijd om je als nabestaande zelf met de nalatenschap bezig te houden. In dat geval kan een beroep gedaan worden op professionals die hierbij kunnen ondersteunen.

1. 1 Nalatenschap

Codicil; Testament; Versterferfrecht; Verklaring van erfrecht.
Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen - inclusief schulden - van de overledene. De nalatenschap valt toe aan de erfgenamen, die vervolgens uit moeten zoeken of en hoe de verdeling van de nalatenschap is geregeld. De eerste stap is navragen bij de notaris of er een codicil en/of testament aanwezig is van de overledene. Is er geen testament of codicil, dan is de verdeling van de nalatenschap aan de nabestaanden zelf. Daar waar het om geld gaat, treedt het versterferfrecht, de wettelijke verdeelsleutel, in werking.
Na een overlijden kan de bank de rekening van de overledene blokkeren. Om de beschikking te houden over de bankrekening wordt een verklaring van erfrecht gevraagd. Een uitzondering geldt voor de langstlevende partner en eventuele kinderen. Is er geen testament opgesteld en is het totale saldo minder dan € 100.000,-- is er geen verklaring van erfrecht nodig om te kunnen beschikken over de bankrekening.
Voor het bezoek aan de notaris zijn de volgende papieren nodig:
1. akte van overlijden
2. trouwboekje of samenlevingscontract
3. lijst met de u bekende namen en adressen van erfgenamen
4. een geldig legitimatiebewijs van uzelf (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart)

 

1.2 Banken en verzekeringen

Wijziging tenaamstelling; Uitkering verzekering; Erfbelasting; Executeur-testamentair
De verklaring van erfrecht en akte van overlijden dienen eveneens overlegd te worden bij o.a. verzekeringsmaatschappijen om tot uitkering te kunnen overgaan. Ook bij banken hebben nabestaanden, niet zijnde de langstlevende partner en/of eventuele kinderen, deze verklaringen nodig indien de nabestaanden de tenaamstelling van de rekening willen wijzigen, rekeningen van de uitvaart willen betalen en/of de rekening(en) willen opzeggen.
Het is belangrijk dat u bankinstellingen en verzekeraars schriftelijk op de hoogte brengt van het overlijden. Vraag uw bank en verzekeraars welke gegevens en documenten zij nodig hebben.

- Uitkeringen van levens-/overlijdensrisicoverzekering
Bij dit soort verzekeringen moet men rekening houden met wie de premie heeft betaald. Als de overledene op zijn eigen leven de verzekering had afgesloten c.q. de premie zelf heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast.
Heeft de begunstigde (degene die op het leven van de overledene de verzekering had afgesloten) echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting. Met een kopie van de akte van overlijden en een gewaarmerkt afschrift van de verklaring van erfrecht kan men de uitkering claimen. In een kort briefje verzoekt men de verzekeringsmaatschappij het verzekerde bedrag uit te keren op de bank/girorekening van de begunstigde.
Indien de overledene een verzekering op het eigen leven had gesloten dan dient u naast de akte van overlijden en verklaring van erfrecht daar ook een getekende verklaring van de eventuele andere erfgenamen in te sluiten. In deze verklaring moeten zij u machtigen het bedrag in ontvangst te nemen. U kunt echter ook het bedrag op de rekening (indien nog niet opgezegd) van de overledene laten storten, immers alleen degene die daartoe gerechtigd is (b.v. de executeur-testamentair) heeft toegang tot de bank/giro tegoeden van de overledene.
Vergeet in alle bovenstaande gevallen niet de volledige naam, adres, woonplaats en ibannummer te vermelden.

-Beëindigen verzekeringen
Indien de overledene verzekeringen heeft die u wilt beëindigen, dan kunt u dit aangeven bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. In een kort briefje deelt u hen mee dat de verzekerde is overleden en dat u per heden de verzekering wil beëindigen. Bij dit briefje sluit u een kopie van de akte van overlijden in. De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn dan bereid de verzekering per direct te beëindigen en soms storten ze de reeds betaalde premie over het nog te lopen verzekeringsjaar/termijn terug. Ook meerjarige verzekeringsovereenkomsten (5, 10 of meer jaren) kunnen op deze wijze beëindigd worden.
Indien de overledene een verzekeringsadviseur heeft, is het verstandig daar contact mee op te nemen in verband met het afwikkelen van alle via hem afgesloten verzekeringen.


1.3 Belastingopgave

Kosten uitvaart; aangiftebiljet; Erfbelasting
Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren. Ze kunnen namelijk ten laste worden gebracht van de nalatenschap en de belasting over de erfenis. De nabestaanden moeten -indien de overledene inkomstenbelasting betaalde- een aangiftebiljet invullen over de periode van 1 januari tot en met de maand van overlijden. De kosten van de uitvaart kunnen echter sinds 2009 niet meer als aftrekpost worden opgevoerd. De erfgenamen moeten binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater aangifte doen van hun deel van de erfenis. De belasting over de erfenis heet erfbelasting.


1.4 Pensioen, loon, salaris etc.

Ook eventuele pensioenverzekeraar(s) en/of werkgever(s) moeten door de nabestaanden van het overlijden op de hoogte gesteld. Dit vanwege eventuele vervolg- c.q. sociale uitkeringen zoals weduwen/weduwnaars- en wezen pensioen e.d. In de meeste CAO wordt het salaris nog één of meerdere maanden doorbetaald na het overlijden van een werknemer.


1.5 Uitkeringen

Indien de overledene een uitkering heeft (aow, ww, wao etc.), dient men ook de uitkeringsinstantie van het overlijden van de verzekerde op de hoogte te stellen. De nabestaanden: (echtgen(o)t(e), minderjarige kinderen of iemand anders waarmee de overledene samenwoonde ontvangen van de uitkeringsinstantie veelal nog een zogenaamde onbelaste slotuitkering. Deze slotuitkering bestaat meestal uit het resterende gedeelte van de maand van overlijden en de daarop volgende maand.
Valt men niet onder de drie voornoemde groepen van nabestaanden, dan heeft men veelal nog wel recht op de nog niet uitbetaalde maand na de dag van overlijden en de eventuele vakantietoeslag.


Nabestaandeuitkering via de ANW

Voogdij


Terug naar inhoudsopgave Na de uitvaart
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

Ontving de overledene studiefinanciering en hij/zij stond in Nederland  ingeschreven, dan moet de Dienst Uitvoering Onderwijs zo snel mogelijk van het overlijden op de hoogte worden gesteld. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Aanvullende beurs

Heeft de overledene kinderen die studiefinanciering ontvangen? Als een ouder overlijdt kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de eventuele aanvullende beurs van een student. Een aanvullende beurs is een toelage die een student naast de basisbeurs kan aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de natuurlijke ouders. Vanaf de maand na overlijden houdt de Dienst Uitvoering Onderwijs geen rekening meer met het inkomen van de overleden ouder. De aanvullende beurs kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Doe dat binnen zes maanden na het overlijden.

Stuur een brief naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Centraal Meldpunt Overledenen
Antwoordnummer 199
9700 VB Groningen

Een postzegel is niet nodig. Zet in de brief in elk geval onderstaande persoonsgegevens van de overleden ouder:

• achternaam, voornaam en voorletters

• adres, postcode en woonplaats

• geboortedatum

• overlijdensdatum

• plaats van overlijden

Vergeet niet het correspondentienummer en persoonsgegevens van het kind in de brief te vermelden.


Studiefinancieringschuld

Als de overledene een studiefinancieringsschuld had bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, hoeven de nabestaanden de resterende studieschuld niet af te lossen. Deze zijn niet overdraagbaar aan de nabestaanden en worden dus na het overlijden kwijtgescholden.

Terug naar inhoudsopgave Na de uitvaart
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie