toegang_Oude_Stadsbegraafplaats_Leeuwarden Het tijdstip waarop een begrafenis moet plaatsvinden is door de wet bepaald. De tijden waarop begraven kan worden zijn afhankelijk van de gekozen begraafplaats. Lees verder...

2. 1 Wettelijke bepaald tijdstip voor een begrafenis

36 uur – 6 dagen; Verkorten - verlengen termijn; Levenloos geboren/ kort geleefd hebbend kindje; Sectie op het stoffelijk overschot;

begraven wetboekEen begrafenis dient plaats te vinden tussen minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden. In bepaalde omstandigheden kan deze periode verkort of verlengd worden. Voor verkorting is toestemming van de officier van justitie nodig, voor verlenging toestemming van de gemeente.
Aanvragen van verlenging kan nodig zijn om familie uit het buitenland op tijd te kunnen waarschuwen en in staat te stellen bij de begrafenis aanwezig te kunnen zijn.
Een andere reden kan zijn om de moeder van een levenloos geboren of kort geleefd hebbend kindje de tijd te geven om bij de begrafenis aanwezig te zijn.

Specifieke omstandigheden om te verkorten of verlengen zijn bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte of wanneer er sprake is van een misdrijf en sectie op het stoffelijk overschot moet worden verricht.


2. 2 Mogelijkheden tot begraven

Verschillende regels; Specifieke wensen;

klok2 begraven detailOp een gemeentelijke begraafplaats wordt doorgaans van maandag t/m zaterdag begraven. Op zon- en algemeen erkende feestdagen hoeft een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid tot begraven te geven. Voor bijzondere begraafplaatsen -meestal op basis van religie - gelden deze regels niet. Voor specifieke wensen over het tijdstip van begraven raden wij u aan eerst te informeren bij de betreffende begraafplaats.

 

 


Terug naar inhoudsopgave Begraven
Terug naar inhoudsopgave
Uitvaartencyclopedie

 

 

Voorbeeldbrief: Verlenging grafrecht

 

Geachte (naam),

 

Op de begraafplaats (naam) in Zwolle ligt het graf met nummer (grafnummer). Hierin liggen/ligt begraven:

 

(naam) (begraafdatum)

(naam) (begraafdatum)

 

Volgens onze gegevens staat dit graf op uw naam geregistreerd en heeft u zeggenschap over het graf. Dit zeggenschap (grafrecht) is voor een bepaalde termijn verleend. Deze termijn loopt af op (datum). In deze brief leggen wij u de keuze voor of u het grafrecht wilt verlengen of beëindigen.

De beslissing om het grafrecht te verlengen of te beëindigen heeft grote gevolgen. Om tot een goede beslissing te komen is het wellicht raadzaam hierover met andere familieleden of nabestaanden te overleggen zodat met het eens is met de keuze.

 

Verlengen grafrecht

Bij het verlengen van het grafrecht kiest u ervoor dat u zeggenschap over het graf blijft houden en dat het graf op uw naam blijft geregistreerd. Het grafrecht wordt standaard verlengd met 10 jaar. Een langere of kortere periode is niet mogelijk.

Het is mogelijk dat een ander familielid het grafrecht overneemt. Deze persoon neemt dan de verplichting voor het verlengen van het grafrecht en het betalen van het onderhoud op zich. Ook betaalt deze persoon de kosten voor het overschrijven van het grafrecht. Deze kosten bedragen € ..,-.

 

Kosten

U betaalt voor het verlengen van het grafrecht eenmalig € ...,-. Daarnaast betaalt u kosten voor het onderhoud van het graf en de begraafplaats. U betaalt deze onderhoudskosten jaarlijks of in één keer (afkopen).

Voor het jaarlijks betalen van het onderhoud ontvangt u elk jaar in februari een rekening van ons. De totale kosten bedragen dan € ...,- + elk jaar het jaarbedrag voor het onderhoud. Voor ..... (jaar) is het jaarbedrag vastgesteld op € ...,-.

Als u kiest voor het afkopen van de onderhoudskosten, betaalt u hiervoor € ...,-. De totale kosten bedragen dan € ....,- (€ ...,- + € ...,-).

 

Beëindigen grafrecht

Als u kiest voor het beëindigen van het grafrecht, doet u afstand. U heeft dan geen zeggenschap meer over het graf. De gemeente Zwolle verwijdert ongeveer één jaar na afloop van de termijn van het grafrecht het gedenkteken en mag het graf ruimen en opnieuw uitgeven. Bij ruiming wordt het graf leeggehaald. De stoffelijke resten brengen wij dan over naar een verzamelgraf op de begraafplaats (naam). Ruiming vindt pas plaats als de laatste begrafenis in het graf tenminste 10 jaar geleden is.

Het is uiteraard ook mogelijk dat een ander familielid het grafrecht en de daarbij behorende verplichtingen overneemt zodat het graf blijft bestaan.

Antwoordformulier

Op het bijgevoegde antwoordformulier kunt u uw keuze aangeven. Wij verzoeken u het  antwoordformulier uiterlijk 4 weken na dagtekening van de brief ondertekend terug te sturen.

Als u het grafrecht wilt verlengen met eventuele afkoop van het onderhoud, sturen wij u hiervoor een rekening. Als een ander het grafrecht overneemt, vragen wij u de gegevens van deze persoon te vermelden op het antwoordformulier.

Wanneer u afstand doet van het graf, krijgt u nog een schriftelijke bevestiging van ons.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de begraafplaatsadministratie van de gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038 (zonder kerngetal).

 

Met vriendelijke groet,

 

..........

medewerker begraafplaatsadministratie

 

V E R Z O E K   T O T   V E R L E N G I N G   V A N   H E T   G R A F R E C H T

O F

B E E I N D I GI N G   V A N   H E T   G R A F R E C H T

 

Ondergetekende geeft aan het grafrecht van het graf met nummer (grafnummer) op de begraafplaats (naam) te Zwolle:

O     te willen verlengen met 10 jaar en daarbij het onderhoud voor 10 jaar te willen afkopen*

Kosten: € ...,.. + € ...,.. = € ....,..

 

O     te willen verlengen met 10 jaar en het onderhoud jaarlijks te willen betalen*

Kosten: € ...,.. + jaarlijkse rekening voor het onderhoud

 

O     te willen beëindigen*

 

O     het grafrecht te willen laten overschrijven ten name van

Naam                               : _____________________________________

Burgerservicenummer  : _____________________________________

Adres                                : _____________________________________

Postcode + woonplaats: _____________________________________

 

Handtekening  : _____________________________________

 

* aankruisen wat van toepassing is.

 

(naam rechthebbende)

(adres rechthebbende)

(postcode/woonplaats)

 

Telefonnummer: ____________________________

 

Datum                : _____________________

 

Handtekening   :_______________________________

Algemene begraafplaatsen Algemene begraafplaatsen zijn gemeentelijke begraafplaatsen, waarvan het beheer, onderhoud en de administratie in handen zijn van de gemeente.
Begraafplaatsreglement Begraafplaatsreglementen bepalen wat er mag en moet op een begraafplaats.
Bijzondere begraafplaatsen Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen met een eigen bestuur en beheerorganisatie.
Doodgeborene De na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken levenloos ter wereld gekomen menselijke vrucht.
Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen zijn meestal algemene begraafplaatsen, waarvan het beheer, onderhoud en de administratie in handen zijn van de gemeente.
Kerkhof Kerkhof is een bijzondere begraafplaats, gelegen rondom een kerk.
Natuurbegraafplaats Natuurbegraafplaatsen zijn bezondere begraafplaatsen, gelegen in een natuurgebied.
Oorlogsbegraafplaats Oorlogsbegraafplaatsen zijn bezondere begraafplaatsen, beheerd door de Oorlogsgravenstichting.
Oorlogsgraven Oorlogsgraven zijn graven op algemene en bijzondere begraafplaatsen, vallend onder het beheer van de Oorlogsgravenstichting.
Particuliere begraafplaats Particuliere begraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen, gelegen op particuliere grond
Sectie op het stoffelijk overschot Onderzoek doen naar doodsoorzaak.
Specifieke wensen Persoonlijke wensen m.b.t. de uitvaart, die niet zonder meer te realiseren zijn.
Tijdstip van begraven
Een begrafenis dient plaats te vinden tussen minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden
verkorten - verlengen termijn Afhankelijk van de situatie kan verkorting of verlenging van wettelijk voorgeschreven termijn worden toegestaan.
Verschillende regels Voor gemeentelijke en niet-gemeentelijke begraafplaatsen gelden niet altijd dezelfde regels.
Wet op de lijkbezorging Deze wet bestaat uit 8 hoofdstukken met in totaal 96 artikelen. In de hoofdstukken worden de volgende onderwerpen behandeld. Het eerste betreft de begripsbepaling van wat onder lijkbezorging en lijk wordt verstaan en waarop/wanneer de wet van toepassing is.

In het tweede hoofdstuk worden de algemene voorschriften voor de lijkbezorging genoemd. Dat zijn Lijkschouwing en identificatie; Verlof tot begraving of verbranding; Termijn; Voorziening in de lijkbezorging en tot slot Overheidszorg.

Hoofdstuk 3 betreft de Begraving, waaronder Algemene bepalingen; Gemeentelijke begraafplaatsen; Bijzondere begraafplaatsen en Sluiting en opheffing van begraafplaatsen.

Hoofdstuk 4 betreft de Crematie, waaronder Algemene bepalingen; Crematoria en Berging, bestemming en bewaring van as. Het laatste onderdeel wordt onderscheiden in Algemeen; Het bijzetten van de asbus en Het verstrooien van de as.

In Hoofdstuk 5 worden Bijzondere wijzen van lijkbezorging
beschreven.

Tenslotte volgen in hoofdstuk 6 de Bijzondere bepalingen, in hoofdstuk 7 de Strafbepalingen en wordt afgesloten met hoofdstuk 8 waarin de Overgangs- en slotbepalingen.
Naar de Wet op de lijkbezorging

 

Terug naar inhoudsopgave Begraven

 Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

Algemeen; Particulier
Meerdere personen; 10 jaar
Eigen of familie graf; Uitsluitend recht op een graf;
Verlenging; recht tot bijzetting;
Akte van grafuitgifte
Beschikking B & W; Kosten van delving; 20 jaar;
Onderhoud; 30 jaar termijn;
Afkoop onderhoud;
Bestuur; Huurcontract;
Toestemming; Historische & emotionele band;Graf op eigen grond

 


1. Begraafplaatsen en begraafplaatsreglementen

1. Begraafplaatsen

1. 1 Gemeentelijke begraafplaatsen

1. 2 Bijzondere begraafplaatsen

       - Kerkhoven

       - Natuurbegraafplaatsen

       - Oorlogsbegraafplaatsen

       - Particuliere en/of Familiebegraafplaatsen

2. Begraafplaatsreglementen


2. Begrafenis en begraven

2. 1 Wettelijk bepaald tijdstip van begraven

2. 2 Mogelijkheden tot begraven


3. Soorten graven (zeggenschap)

3. 1 Zeggenschap over het graf

3. 2 Algemeen graf

3. 3 Particulier graf(eigen- of familiegraf) 

3. 4 Eeuwigdurend recht

3. 5 Akte van grafuitgifte

3. 6 Vervallen van het uitsluitend recht

3. 7 Onderhoud van het graf

3. 8 'Eigen- of familiegraf' op een bijzondere begraafplaats

3. 9 Graf op eigen grond

- Gestelde eisen aan een (familie)graf op eigen grond


4. Soorten graven (vormen)

4. 1 Ondergraondse graven

4. 2 Bovengrondse graven

4. 3 Mausoleum


5. Graf- en begraafplaatsbeplanting

5. 1 Grafbeplanting

5. 2 Eisen aan grafbeplanting

5. 3 Struiken en bomen op de begraafplaats


6. Grafmonumenten

6. 1 Toegestane grafmonumenten (verordening en toestemming)

6. 2 Het kiezen van een grafmonument (vorm en materiaal)

6. 3 Grafstenen

6. 4 Steenbewerking


7. Grafrechten en grafruiming

7. 1 Grafrust, verlengen en ruimen

7. 2 Melden van ruiming

7. 3 Herbegraven

7. 4 Sluiting van een begraafplaats


8. Kosten van een begrafenis (als onderdeel van de uitvaart)

8. 1 Kosten begraafplaats

8. 2 Totale kosten van een begrafenis

8. 3 Vooraf informeren over de kosten

8. 4 Opmerkingen inzake eisen van begraafplaatsen


 Trefwoorden Begraven ( in ontwikkeling)


Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie