1. Erven en verdeling erfenis zonder testament

1. 1 Versterferfrecht

1. 2 Minderjarige erfgenamen

1. 3 Gelijkstelling huwelijk en geregistreerd partnerschap

1. 4 Verdeling erfenis zonder testament

1. 5 Legitieme portie

1. 6 Passend verzorgingsniveau


2. Testament

2. 1 Een testament laten maken

2. 2 Beperkingen en uitbreidingsmogelijkheden versterferfrecht in een testament>

2. 3 Testament opmaken, herroepen, wijzigen of vernieuwen

2. 4 Executele, executeur of bewindvoerder


3. Codicil en legaat

3. 1 Codicil

3. 2 Ter beschikking stellen aan wetenschap of orgaandonatie

3. 3 Legaat

3. 4 Eisen aan het codicil      - Voorbeeld van een codicil

3. 5 Bewaarplaats van het codicil

3. 6 Algemeen Nut Instellingen

3. 7 Voor- en nadelen van het codicil


4. Accepteren of weigeren van een erfenis

4. 1 Accepteren of weigeren

4. 2 Beneficiair aanvaarden


5. De notaris

5. 1 Notariële akte

5. 2 Verklaring van erfrecht

5. 3 Tarieven


6. Voogdij

6. 1 Benoemen voogd door kantonrechter

6. 2 Zelf benoemen van een voogd


7. Erfbelastingen en vrijgestelde bedragen 2019

7.1 Successiewet

7.2 Erfbelasting

7.3 Belastingtarieven

7.4 Schenkbelasting

7.5 Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

7.6 Erfbelasting en kunstWoordenlijst notariële termenTips: Om ruzie in de familie vanwege een erfenis te voorkomenTips: Voor de erflater
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie